PANTHEON për ndërmarrjet publike dhe institucionet qeveritare

PANTHEON është një program stabël dhe në përputhshmëri me legjislacionin në fuqi, merr parasysh dispozitat specifike që ndërmarrjet publike kanë si përdorues të buxhetit (veçanërisht në kontabilitet dhe burimet njerëzore) dhe i lejon ato të operojnë në mënyrë transparente dhe në përputhje me rregulloret duke ofruar stabilitet dhe lehtësim në përdorim. Kompanitë publike rrisin kështu cilësinë e punës dhe produktivitetin pa kosto ë zhvillimin e softuerit.

Funksionalitetet e sistemit PANTHEON Public Service

Pri prodaji ali opravljanju storitev je praktično nepogrešljiva funkcija Blagajna. Omogoča izdajo računov za končne kupce na podlagi šifranta kupcev, artiklov in zalog.

Uporabljate lahko predpripravljene izpise za račune, seveda pa lahko vsak račun uredite po lastnih željah. Z enostavno vpeljavo ročnih terminalov in čitalnikov črtne kode se čas za izdelavo dokumentov še bistveno zmanjša. Tako lahko vaše stranke kar najhitreje opravijo svoj nakup.

Prednosti

 • izdaja POS (Point-of-sale) računov
 • šifrant kupcev
 • pregledovanje artiklov in zalog
 • zaključek blagajne in avtomatično knjiženje dokumentov
 • integracija čitalnikov črtnih kod in ročnih terminalov
Več informacij

V modulu Naročila spremljamo prejeta naročila, ponudbe ali predračune kupcem ter dana naročila, povpraševanja ali prejete predračune dobaviteljev. Naročila so opremljena s statusi, tako da jih lahko spremljamo skozi celoten življenjski cikel.

Odpremna lista zelo poenostavi delo v večjih skladiščih, hkrati pa prinaša tudi možnost »trde rezervacije« – določitev blaga točno določenemu kupcu. CRM mehanizmi, ki jih ponujajo povezana razvojna podjetja, nam omogočajo takojšen dostop do vse dokumentacije, povezane s kupcem.

Naročila so lahko tudi podlaga za fakturiranje in izdajo blaga ter za delovne naloge za proizvodnjo. S priročnimi in preprostimi funkcijami lahko tako iz naročil kupcev ali dobaviteljem preprosto in brez ponovnega vnašanja podatkov izdelamo fakturo za prevzem ali fakturo za izdajo blaga, iz naročil kupcev pa lahko izdelamo tudi delovni nalog za proizvodnjo.

Na podlagi signalne (minimalne ali optimalne) zaloge ali naročil kupcev, program, upoštevajoč dobavni rok, samodejno generira ustrezna naročila dobaviteljem. Skoraj samoumevno je, da so izkazana neodpremljena naročila. Zelo uporaben je tudi pregled izdaj, kjer za vsako pozicijo naročila vidimo dinamiko njenih dobav. Spremljanje naročil kupcev lahko povežemo z internetno trgovino B2B ali B2C.

Več informacij

Uporabniki PANTHEON-a uporabljajo vse prednosti, ki jih omogoča elektronsko poslovanje – na voljo so vse oblike poslovanja z računovodskimi servisi,drugimi poslovnimi subjekti (podjetji), bankami in državo. Takšno poslovanje je hitro in učinkovito, predvsem pa predstavlja manjši strošek za uporabnika.

Elektronsko poslovanje je integrirano v poslovno-informacijski sistem in je na dosegu klika. Uporabnik na primer naredi predračun, ga izbere in klikne na izvoz v PDF, nato pa ga kar v programu pošlje svojemu kupcu/stranki. Podobno enostavna je elektronska oddaja obrazcev državi (DDV-O, Rek itd).

V zadnjih letih skokovito narašča popularnost spletnih trgovin in ostalih storitev. Tudi za takšne dejavnosti je PANTHEON odlična izbira – številna partnerska podjetja ponujajo lastne ali zakupljene spletne tehnologije, s katerimi ustrezno nadgradijo poslovno-informacijski sistem. Dokaz za dobro delo so številna podjetja, ki že uporabljajo PANTHEON za back-end program v svojih spletnih trgovinah, lekarnah, itd.

Vsebinske podrobnosti

 • avtomatičen izvoz predračunov, ponudb in računov v PDF in pošiljanje po e-pošti
 • skeniranje računov in pošiljanje le-teh računovodskemu servisu
 • elektronsko arhiviranje dokumentov
 • možnost izvažanja podatkov v MS Word, MS Excel in PDF
 • elektronska oddaja obrazcev (DDV, dohodnina, poročila bankam, itd.)
 • podpora poslovanju eSlog (naročila kupcev, dobaviteljev, ponudba, potrditev ponudbe, izdani in prejeti računi, dobropisi/bremepisi, povratnice)
 • elektronsko oddajanje obrazcev DDV-O, REK in IntraStat
 • preprosta integracija z različnimi spletnimi portali (E-trgovine, intranetni portali)
Več informacij

PANTHEON združuje prevzem in izdajo računov, medskladiščne prenose, materialno knjigovodstvo in spremljanje zalog, za potrebe maloprodaje so te funkcionalnosti povezljive tudi s POS blagajnami.

Glavne prednosti pri prejemu in izdaji računov so možnosti, ki jih PANTHEON ponuja svojim uporabnikom. Podpremo lahko še tako zahtevno trgovino ali proizvodno organizacijo – informacije o blagovnih pretokih so tako natančne, da jih lahko spremljamo celo do posamezne enote.

Popolnoma prilagodljiv mehanizem spremljanja posameznega kosa ter možnost šifriranja s serijskimi številkami podpira tudi najstrožje standarde sledljivosti. V programu je mogoče oblikovati dokumente spremembe cen; le-ti se lahko oblikujejo ročno za posamezne izdelke, skupinsko ali pa neposredno iz samih dokumentov prevzemov in izdaj. PANTHEON omogoča tudi periodično fakturiranje; v programu nastavimo, kaj in komu želimo zaračunati v rednih časovnih intervalih (npr. najemnino ali naročnino), program pa poskrbi za generiranje računov.

Za potrebe Intrastat poročanja je v programu vgrajena avtomatika oblikovanja poročil, ki se lahko oddajajo neposredno na CURS oz. SURS. Spremljanje stroškovnih nosilcev omogoča povezovanje prejetih in izdanih računov, potnih nalogov, plač, neposrednih stroškov … Je idealno orodje za inženiring podjetja ter organizacije z ABC-metodologijo spremljanja stroškov, saj vsak posel vsebuje svojo mikrobilanco.

V programu je omogočen tudi celovit pregled nad dokumentom, kar bistveno pripomore k produktivnosti uporabnikov pri delu s programskim paketom. V vsakem dokumentu vidimo vse dokumente in druge zapise, ki se navezujejo na izbranega. Številni obračuni izdanih in prejetih računov, materialnih prometov, poročil za SLOPAK in pregledi zalog pa nam omogočajo raznovrstne primerjave podatkov in analize, ki so nujno potrebne pri vsakdanjem poslovanju. Na tem mestu lahko tudi spremljamo evidence DDV.

Več informacij

Potni nalogi nam omogočajo spremljanje potovanj (tudi krožnih), na katerih so nastali stroški v več valutah, izplačujemo pa jih lahko neposredno iz potnega naloga na različne načine (blagajniški izdatek, plačilni nalog, plače …).

Seveda imamo tudi tukaj na voljo številne izpise, od samega potnega naloga do obračuna (ne)izplačanih potnih nalogov.

Kakor pri plačah imamo tudi pri potnih nalogih omogočeno samodejno knjiženje.

Več informacij

Uporabniki PANTHEON-a lahko vodijo različne evidence o delavcih, pa naj bodo redno zaposleni, honorarno, študentje, vajenci ali pa že nekdanji zaposleni v podjetju. Za vsakega zaposlenega sestavimo personalno mapo, kamor vnesemo njegove osebne podatke in tudi ostale podatke, ki so pomembni za podjetje – tako imamo na enem mestu vse, kar želimo vedeti o naših zaposlenih.

Za varovanje osebnih podatkov je dobro poskrbljeno, saj lahko dostop do zaupnih podatkov zaprete z avtorizacijskim mehanizmom.

Več informacij

PANTHEON omogoča spremljanje davčnih evidenc v skladu z veljavno zakonodajo.

Davčne knjige se v programu oblikujejo samodejno glede na podatke, ki smo jih predhodno vnesli v modul Blago. Podatki se v davčne evidence ustrezno uvrščajo glede na izbrano davčno stopnjo in način nabave oz. prodaje, s tem mislimo na domačo oz. tujo nabavo ali na prodajo končnim kupcem … V knjige računov spadajo: knjige izdanih računov in prejetih avansov za domače izdaje in EU ter knjige prejetih računov in danih avansov za domače nabave, EU in uvoz. Tu pa je tudi posebna evidenca 85.a člena oz. obrazcev PE-7 in PE-17, ki se prav tako oblikujeta samodejno glede na predhodno vnesene podatke v modulu Blago.

Davčne knjige lahko za potrebe različnih analiz in kontrol izpisujemo tudi za obdobje, ki je različno od davčnega, npr. za en teden, za posameznega partnerja, oddelek …

Tudi obračun DDV (DDV-O) se v programu oblikuje samodejno. Lahko ga izpišemo neposredno iz programa ali pa izvozimo v sistem eDavki. V programu je omogočeno tudi samodejno oblikovanje Priloge DDV-O. Ko obračun DDV pošljemo na davčni urad, v programu zaklenemo davčno obdobje, kar pomeni, da za to obdobje popravki v programu niso več mogoči. Tako oblikovan DDV-O se v programu poknjiži samodejno.

Davčni zavezanec, ki dobavlja blago drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki je identificirana za namene DDV v drugi državi članici Unije, mora dobave blaga v Uniji izkazati v rekapitulacijskem poročilu oz. na obrazcu RP-O, ki se v programu prav tako oblikuje samodejno. Za popravljanje podatkov iz predhodnih obdobij je na voljo vnosna tabela, kamor lahko neposredno vnesemo podatke.

Več informacij

PANTHEON računovodstvo podpira glavno knjigo s saldakonti ter omogoča samodejno in ročno knjiženje poslovnih dogodkov. Večina vknjižb se oblikuje samodejno po prednastavljenih predlogah. Računovodske pomožne knjige so popolnoma integrirane v glavno knjigo, brez podvojenega vnosa podatkov. Knjiženje pa dodatno olajša uporaba delilnih ključev po predhodno nastavljenih predlogah.

V program je že vključen osnovni kontni plan, seveda pa ga je mogoče dopolnjevati in spreminjati, prav tako tudi prednastavljene predloge samodejnih knjiženj.

V meniju »Bilance« lahko s prednastavljenimi predlogami in formulami pripravimo različne vrste izpisov Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida po različnih obdobjih, oddelkih in stroškovnih nosilcih ter s primerjavo predhodnih obdobij, v domači in tuji valuti.

Zelo uporaben je meni »Kontrolni izpisi« samodejnih knjiženj in neizravnanih temeljnic, iz katerih lahko računovodstvo določi neusklajene vknjižbe. Prav tako program podpira tudi zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih in stroškovnih nosilcih ter samodejno pripravo temeljnice za knjiženje v glavno knjigo. V meniju »Zaključek leta« se prav tako samodejno oblikujeta zaključna in otvoritvena temeljnica.

Računovodski program podpira tudi »Poročilo Banki Slovenije« o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti.

V PANTHEON-u so na voljo tudi konsolidirani računovodski podatki, ki nudijo podporo vskupinjevanju (konsolidiranju) računovodskih podatkov v računovodskih izkazih. Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi posamičnih računovodskih izkazov vskupinjenih podjetij z ustreznimi vskupinjevalnimi (konsolidacijskimi) popravki, ki niso predmet knjiženja v računovodskih razvidih vskupinjenih podjetij. Konsolidacija se pripravi tako, da podjetje s posebnim dovoljenjem od izbranih odvisnih podjetjih prebere knjižbe, ki datumsko ustrezajo kriteriju za pripravo konsolidiranega računovodskega izkaza.

Več informacij

Lista e çmimeve për PANTHEON Manufacture

PANTHEON me qera (Hosting)


Të dhënat që futni në programin PANTHEON (për shembull. faturat, stoqet, kontabilitetin, pagat, etj.) janë ruajtur të gjitha në një bazë të dhënash, që gjendet zakonisht në një kompjuter të veçantë, d.m.th. server. Serveri është gjithmonë aktiv, në mënyrë që të dhënat të jenë gjithnjë të arritshme dhe në dispozicion. Dhe përveç kësaj, serveri ka masa sigurie për të parandaluar humbjen e të dhënave, veçanërisht ka backup dhe mbrojtjen fizike dhe të softuerit. Për PANTHEON Hosting pagesa bëhet si faturim mujor dhe përfshini përdorimin e programit, azhurnimet ligjore, arkivimin e të dhënave dhe marrjen me qera të serverëve.

Blerja e PANTHEON-it


Nëse ju vendosni të blini programin ai vendoset në kompjuterin /serverin tuaj, në këtë rast ju duhet të kujdeseni për përmirësimet e rregullta të versioneve të reja (ndryshimet ligjore dhe funksionalitetet e reja). Shuma e blerjes është shumë e cila paguhet vetëm një herë, programi kalon në pronësinë tuaj, si dhe një herë në vit ju ngarkoheni me një tarifë shtesë për rifreskimin e programit.

Na kontaktoni në 049 56 71 10

Thirrni konsulentët tanë dhe së bashku do të ofrojmë zgjidhjen e duhur për optimizimin e proceseve të biznesit në kompaninë tuaj!

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. več informacij

Ta spletna stran operira s pomočjo piškotkov, ki so namenjeni temu, da izboljšajo in poenostavijo tvoje brskanje po spletni strani. Piškotke uporabljamo za štetje obiskovalcev, shranjevanju nakupov v košarici in shranjevanju nastavljenega jezika na strani in shranjevanje tvojega uporabniškega imena.

Close