PANTHEON për ndërmarrjet publike dhe institucionet qeveritare

PANTHEON është një program stabël dhe në përputhshmëri me legjislacionin në fuqi, merr parasysh dispozitat specifike që ndërmarrjet publike kanë si përdorues të buxhetit (veçanërisht në kontabilitet dhe burimet njerëzore) dhe i lejon ato të operojnë në mënyrë transparente dhe në përputhje me rregulloret duke ofruar stabilitet dhe lehtësim në përdorim. Kompanitë publike rrisin kështu cilësinë e punës dhe produktivitetin pa kosto ë zhvillimin e softuerit.

Funksionalitetet e sistemit PANTHEON Public Service

Kur shet ose ofron shërbime, funksioni arkëtarit është praktikisht i domosdoshëm. Mundëson lëshimin e faturave për klientët e fundit bazuar në listën kodike të klientëve dhe artikujvebr>
Ju mund të përdorni shabllone të parapërgatitura për fatura, por sigurisht që mund të ndryshoni secilën faturë sipas dëshirave tuaja. Me prezantimin e thjeshtë të paisjeve mobile dhe barkod lexuesve, dokumentet zvogëlohet ndjeshëm. Kjo u lejon klientëve tuaj të bëjnë blerjen e tyre sa më shpejt që të jetë e mundur.

Përparësitë

 • Lëshimi i faturave POS (Pika e shitjes)
 • Klientët
 • Shikoni artikujt dhe stokun momental /li>
 • Mbyllja e arkes dhe postimi automatik i dokumenteve
 • integrimi i barkod lexuesve dhe paisjeve mobile
Më shumë

Në modulin e Porosive, ne monitorojmë porositë e marra, ofertat ose profaturat për klientët si dhe ofertat. profaturat të marra nga furnitorët . Porositë janë të pajisura me statuse në mënyrë që të mund të gjurmohen. . Lista e transportitthjeshton shumë punën në depot më të mëdha, dhe në të njëjtën kohë sjell mundësinë e "rezervimit të fortë" - përcaktimin e mallrave për një klient të veçantë.

Porositë mund të jenë gjithashtu bazë për faturimin dhe lëshimin e mallrave dhe për urdhëresat e prodhimit. Me funksione të përshtatshme dhe të thjeshta, ne mund të krijojmë lehtësisht dhe pa rikthyer të dhëna nga porositë e klientëve ose furnitorëve për të krijuar një faturë të blerjes ose faturë të lshitjes, dhe nga porositë e klientëve ne gjithashtu mund të krijojmë një urdhëres pune për prodhim.

Bazuar në inventarin sinjalistik (minimal ose optimal) ose porositë e klientëve, programikrijon automatikisht porosi përkatëse tek furnitorët.Duke marrë parasysh kohën e dorëzimit. Ështe gati pothuajse e vetëkuptueshme që shfaqen porosi të padorëzuara. Pasqyra e raportimeve është gjithashtu shumë e dobishme, ku shohim dinamikën e dërgesave të saj për secilin artikull të porosisë. Ne mund ta lidhim gjurmimin e porosive të klientit me dyqanin online B2B ose B2C.

Më shumë

Përdoruesit e PANTHEON përfitojnë plotësisht nga E-commerce - të gjitha format e biznesit me shërbime të kontabilitetit, subjekte të tjera biznesi (kompani), banka dhe shteti janë në dispozicion. Një biznes i tillë është i shpejtë dhe efikas, dhe mbi të gjitha përfaqëson një kosto më të ulët për përdoruesin.

E-commerce është i integruar në sistemin e informacionit të biznesit dhe është brenda klikimit. Për shembull, një përdorues krijon një faturë, e zgjedh atë dhe klikon nëeksport në PDF, dhe më pas ia dërgon atë klientit / klientit të tij në program. Dorëzimi elektronik i formularëve në shtet (TVSH, Pagat, etj.) Është po aq i thjeshtë.

Popullariteti i dyqaneve në internet dhe shërbimeve të tjera është rritur në mënyrë eksponenciale në vitet e fundit. PANTHEON është gjithashtu një zgjedhje e shkëlqyeshme për aktivitete të tilla - shumë kompani partnere ofrojnë teknologjitë e tyre ose me qira të internetit, me të cilat ata mund të përditësojnë sistemin e informacionit të biznesit në përputhje me rrethanat. Prova e punës së mirë janë shumë kompani që tashmë përdorin PANTHEON për programin back-end në dyqanet e tyre në internet, farmacitë, etj. back-end në dyqanet online të tyre, farmacitë, etj.

Detajet e përmbajtjes

 • eksportoni automatikisht faturat, profaturat në PDF dhe dërgoni në email
 • skanoni faturat dhe dërgojini ato tek kontabilisti
 • arkivimi elektronik i dokumentit
 • opsioni për të eksportuar të dhëna në MS Word, MS Excel dhe PDF
 • dorëzimi elektronik i formularëve (TVSH-ja, tatimet, raportet bankare, etj.)
 • mbështetje biznesi (porosi klientësh, furnitorë, kuotim, konfirmim oferte, fatura të lëshuara dhe të marra, kredi / debite, fatura e kthimit)
 • paraqitja elektronike e formularëve TVSH-se etj
 • Integrim i lehtë me portale të ndryshme në internet (Dyqanet online)
Më shumë

PANTHEON kombinon pranimit dhe lëshimit të faturave, transferime ndër-depo, llogaritjen e materialeve dhe gjurmimin e inventarit, për qëllime të shitjes me pakicë, këto funksione janë gjithashtu të lidhura me arka POS.

Përfitimet kryesore të pranimit dhe lëshimit të faturave janë opsionet që PANTHEON ofron për përdoruesit e saj. Ne mund të mbështesim edhe organizatën më të kërkuar të tregtisë ose të prodhimit - informacioni mbi fluksin e mallrave është aq i saktë sa mund ta gjurmojmë atë edhe në një njësi individuale.

Mekanizmi plotësisht i shkallëzuar individual i gjurmimit të pjesëve dhe kriptimi i numrit serik gjithashtu mbështet standardet më të rrepta të gjurmueshmërisë. Dokumentet e ndryshimit të çmimit mund të krijohen në program; ato mund të krijohen manualisht për produkte individuale, në grupe ose drejtpërdrejt nga vetë dokumentet e pranimit dhe të lëshimit. PANTHEON gjithashtu lejon faturimin periodik; në program vendosim se çfarë dhe kujt duam të ngarkojmë në intervale të rregullta kohore (p.sh. qera) dhe programi kujdeset për gjenerimin e faturave.

Për nevojat e raportimit, programi ka automatizim të integruar të raportimit. Monitorimi i bartësve të kostove mundëson lidhjen e faturave të pranuara dhe të lëshuara, urdhëresat e udhëtimit, pagat, kostot direkte… është një mjet ideal për kompanitë dhe organizatat inxhinierike me metodologjinë ABC të monitorimit të kostos, pasi çdo transaksion përmban mikrobillancën e vet.

Programi gjithashtu ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse të dokumentit, i cili kontribon ndjeshëm në produktivitetin e përdoruesve kur punojnë me paketën e softuerit. Në secilin dokument, ne shohim të gjitha dokumentet dhe regjistrimet e tjera që lidhen me atë të zgjedhur. Llogaritjet e shumta të faturave të lëshuara dhe të pranuara, transaksionet materiale, raportet dhe kontrollet e inventarit na mundësojnë krahasime të ndryshme të të dhënave dhe analizave, të cilat janë absolutisht të nevojshme në biznesin e përditshëm. Ne gjithashtu mund të monitorojmë regjistrat e TVSH-së këtu.

Më shumë

Urdhëresat e udhëtimit na lejojnë të monitorojmë udhëtimet (përfshirë ato qarkore) në të cilat janë kryer shpenzime dhe mund të paguhen direkt nga urdhëresat e udhëtimit në mënyra të ndryshme (shpenzime parash, urdhër pagese, paga…).

Sigurisht, ne gjithashtu kemi një numër printimesh të disponueshme këtu, nga vetë porosia e udhëtimit te zgjidhja e porosive të udhëtimit (të pa paguar).

Ashtu si tek pagat, ne gjithashtu kemi të aktivizuar postimin automatik për porositë e udhëtimit.

Më shumë

Përdoruesit e PANTHEON mund të mbajnë shënime të ndryshme të punonjësve, qofshin ata punonjës me kohë të plotë, me kohë të pjesshme, studentë, praktikantë ose ish-punonjës të ndërmarrjes. Ne përpilojmë një dosje personale për secilin punonjës, ku futim të dhënat e tij personale si dhe të dhëna të tjera që janë të rëndësishme për kompaninë - kështu që kemi gjithçka që duam të dimë për punonjësit tanë në një vend.

Për mbrojtjen e të dhënave personale jemi kujdesur mirë, pasi që ju mund të mbyllni qasjen në të dhënat konfidenciale me një mekanizëm autorizimi.

Më shumë

Kontabiliteti në PANTHEON mbështet regjistrin e përgjithshëm me llogari të bilancit dhe mundëson postimin automatik dhe manual të transaksioneve të biznesit. Shumica e postimeve krijohen automatikisht sipas shablloneve të paracaktuara. Librat ndihmës të kontabilitetit janë plotësisht të integruar në librin kryesor, pa futje të kopjuar të të dhënave. Postimi bëhet edhe më i lehtë duke përdorur çelësat e ndarjes sipas shablloneve të paracaktuara.

Programi tashmë përfshin një tabelë themelore të llogarive, por sigurisht që mund të plotësohet dhe ndryshohet, si dhe vendosja automatike e postimeve.

Në menunë "Bilanci", ju mund të përdorni modele dhe formula të paracaktuara për të përgatitur lloje të ndryshme të bilancit dhe pasqyrave për periudha të ndryshme, departamente dhe qendra të kostos, dhe duke krahasuar periudhat e mëparshme dhe në valuta të huaja.

Menyja "Arka" e postimeve automatike dhe shënimeve të pakrahasueshme të ditarit, nga të cilat kontabiliteti mund të përcaktojë shënime të pakoordinuara, është shumë e dobishme. Programi gjithashtu mbështet mbylljen e klasave 4 dhe 7 nga departamentet dhe qendrat e kostos, dhe përgatitjen automatike të regjistrimit të ditarit për hyrjen në librin kryesor. Hyrja në ditar e mbylljes dhe hapjes krijohet gjithashtu automatikisht në menunë »Mbyllja e Vitit «

Të dhënat e konsoliduara të kontabilitetit janë gjithashtu të disponueshme në PANTHEON, të cilat sigurojnë mbështetje për konsolidimin e të dhënave financiare në pasqyrat financiare. Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur në bazë të pasqyrave financiare të ndara të kompanive të konsoliduara me rregullimet e duhura të konsolidimit, të cilat nuk i nënshtrohen hyrjes në pasqyrat financiare të shoqërive të konsoliduara. Konsolidimi përgatitet nga një kompani me leje të veçantë duke lexuar shënimet e zgjedhura nga filialet e zgjedhura që datojnë për të përmbushur kriteret për përgatitjen e një pasqyre financiare të konsoliduar.

Më shumë

Lista e çmimeve për PANTHEON Public Service

PANTHEON me qera (Hosting)


Të dhënat që futni në programin PANTHEON (për shembull. faturat, stoqet, kontabilitetin, pagat, etj.) janë ruajtur të gjitha në një bazë të dhënash, që gjendet zakonisht në një kompjuter të veçantë, d.m.th. server. Serveri është gjithmonë aktiv, në mënyrë që të dhënat të jenë gjithnjë të arritshme dhe në dispozicion. Dhe përveç kësaj, serveri ka masa sigurie për të parandaluar humbjen e të dhënave, veçanërisht ka backup dhe mbrojtjen fizike dhe të softuerit. Për PANTHEON Hosting pagesa bëhet si faturim mujor dhe përfshini përdorimin e programit, azhurnimet ligjore, arkivimin e të dhënave dhe marrjen me qera të serverëve.

Blerja e PANTHEON-it


Nëse ju vendosni të blini programin ai vendoset në kompjuterin /serverin tuaj, në këtë rast ju duhet të kujdeseni për përmirësimet e rregullta të versioneve të reja (ndryshimet ligjore dhe funksionalitetet e reja). Shuma e blerjes është shumë e cila paguhet vetëm një herë, programi kalon në pronësinë tuaj, si dhe një herë në vit ju ngarkoheni me një tarifë shtesë për rifreskimin e programit.

Na kontaktoni në +383 38 704 608

Kontaktoni konsulentët tanë dhe së bashku do të ofrojmë zgjidhjen e duhur për optimizimin e proceseve të biznesit në kompaninë tuaj!

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. več informacij

Ta spletna stran operira s pomočjo piškotkov, ki so namenjeni temu, da izboljšajo in poenostavijo tvoje brskanje po spletni strani. Piškotke uporabljamo za štetje obiskovalcev, shranjevanju nakupov v košarici in shranjevanju nastavljenega jezika na strani in shranjevanje tvojega uporabniškega imena.

Close